ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Image/ZM10 (ImageServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: Základní mapa České republiky 1:10 000 (ZM 10) je základním státním mapovým dílem a je nejpodrobnější základní mapou středního měřítka. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 4533 mapových listech. Rozměry a označení mapových listů ZM 10 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1 : 50 000, rozděleného na 25 dílů. ZM 10 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území, hranice chráněných území, body polohového a výškového bodového pole, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, kót vrstevnic, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů je i rovinná pravoúhlá souřadnicová síť a zeměpisná síť. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Míra generalizace polohopisu je na takové úrovni, že nedochází k rozsáhlejšímu spojování jednotlivých staveb do bloků a ke zjednodušování tvarů. Mapa tak poskytuje velmi podrobnou představu o zobrazovaném území.

Name: Image/ZM10

Description: Základní mapa České republiky 1:10 000 (ZM 10) je základním státním mapovým dílem a je nejpodrobnější základní mapou středního měřítka. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 4533 mapových listech. Rozměry a označení mapových listů ZM 10 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1 : 50 000, rozděleného na 25 dílů. ZM 10 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území, hranice chráněných území, body polohového a výškového bodového pole, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, kót vrstevnic, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů je i rovinná pravoúhlá souřadnicová síť a zeměpisná síť. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Míra generalizace polohopisu je na takové úrovni, že nedochází k rozsáhlejšímu spojování jednotlivých staveb do bloků a ke zjednodušování tvarů. Mapa tak poskytuje velmi podrobnou představu o zobrazovaném území.

Single Fused Map Cache: false

Extent: Initial Extent: Full Extent: Pixel Size X: 0.31749999999999984

Pixel Size Y: 0.3175

Band Count: 3

Pixel Type: U8

RasterFunction Infos: N/A

Mensuration Capabilities: None

Has Histograms: true

Has Colormap: false

Has Multi Dimensions : false

Rendering Rule:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Copyright Text: Základní mapa 1:10000 (ZM10 ČÚZK)

Service Data Type: esriImageServiceDataTypeRGB

Min Values: 55, 61, 14

Max Values: 255, 255, 255

Mean Values: 222.95341234526992, 222.65059111026957, 173.23106405765543

Standard Deviation Values: 23.514917979878774, 19.953303752370633, 43.024601661833394

Object ID Field: OBJECTID

Fields: Default Mosaic Method: Northwest

Allowed Mosaic Methods: NorthWest,Center,LockRaster,ByAttribute,Nadir,Viewpoint,Seamline,None

SortField:

SortValue: null

Mosaic Operator: First

Default Compression Quality: 75

Default Resampling Method: Bilinear

Max Record Count: 1000

Max Image Height: 4100

Max Image Width: 15000

Max Download Image Count: 20

Max Mosaic Image Count: 20

Allow Raster Function: true

Allow Compute TiePoints: false

Supports Statistics: true

Supports Advanced Queries: true

Use StandardizedQueries: true

Raster Type Infos: Has Raster Attribute Table: false

Edit Fields Info: null

Ownership Based AccessControl For Rasters: null

Child Resources:   Info   Histograms   Key Properties   Legend   MultiDimensionalInfo   rasterFunctionInfos

Supported Operations:   Export Image   Query   Identify   Compute Histograms   Get Samples   Compute Class Statistics