Katalog jevů a položek ÚAP Karlovarského kraje


Projekt KOPaS ÚAP Karlovarského kraje.


Partneři:    Karlovarský kraj, ORP Aš, ORP Cheb, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary, ORP Mariánské Lázně, ORP Ostrov, ORP Sokolov

Adresář: Název jevu: A001_zastavěné území
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ZastavUz_p
NezastUz_p
Adresář: Název jevu: A001a_plochy s rozdílným způsobem využití
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
SoucVyuz_p
Adresář: Název jevu: A001b_zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Rozvoj_UP_p
Rozvoj_UP_b Rozvoj_UP_l
Rozvoj_UP_p
Rozvoj_UP_p
Rozvoj_UP_p
Rozvoj_UP_p
Rozvoj_UP_p
Adresář: Název jevu: A002_zařízení výroby
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ZarizVyr_b
Adresář: Název jevu: A003_zařízení občanského vybavení
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
InfrVerOV_b
Adresář: Název jevu: A003a_veřejná prostranství
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
SoucVyuz_p
Adresář: Název jevu: A004a_brownfieldy
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ObnovaUz_p
ObnovaUz_p
ObnovaUz_p
ObnovaUz_p
ObnovaUz_p
Adresář: Název jevu: A005a_památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PamCHU_b PamCHU_p
PamCHU_b PamCHU_p
Archeol_b Archeol_p
PamCHU_op
Archeol_op
PamCHU_op
PamCHU_b PamCHU_p
PamCHU_op
PamCHU_b PamCHU_p
PamCHU_b PamCHU_p
Archeol_b Archeol_p
PamCHU_op
Archeol_op
PamCHU_op
KrajPamZ_p
Adresář: Název jevu: A008a_nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
NKPam_b NKPam_p
NKPam_op
NNKPam_b NNKPam_p
NNKPam_op
Adresář: Název jevu: A010_statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PamUNESCO_b PamUNESCO_p
PamUNESCO_op
Adresář: Název jevu: A011_urbanistické a krajinné hodnoty
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
HistJadr_p
UrbHodnUz_p
VerejPro_p
KompPrv_b KompPrv_l KompPrv_p
KompOsa_l
KompOsa_l
UrbHodn_l
UrbHodn_l
UrbHodn_l
PrirDomin_b
KompPrv_b KompPrv_l KompPrv_p
VyhlBod_b
StavDomin_b StavDomin_p
HistPluz_p
Adresář: Název jevu: A011a_struktura a výška zástavby
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Zastavba_p
Adresář: Název jevu: A013a_architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
RegLidArch_p
VyznUdal_b VyznUdal_p
HodnStavby_b HodnStavby_p
HodnStavby_b HodnStavby_p
HodnStavby_b HodnStavby_p
Adresář: Název jevu: A016_území s archeologickými nálezy
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ArcheoNal_b ArcheoNal_p
Adresář: Název jevu: A017a_krajinný ráz
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
KrajRaz_p
KrajRaz_p
Adresář: Název jevu: A017b_krajiny a krajinné okrsky
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Krajiny_ZUR_p
Krajiny_UPP_p
Krajiny_UPP_p
Adresář: Název jevu: A021_územní systém ekologické stability
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
USES_UP_p USES_koncepce_p USES_KPU_p
USES_UP_l USES_UP_p USES_koncepce_p USES_koncepce_l USES_KPU_p USES_KPU_l
USES_UP_p USES_koncepce_p USES_KPU_p
USES_UP_l USES_UP_p USES_koncepce_p USES_koncepce_l USES_KPU_p USES_KPU_l
USES_UP_p USES_koncepce_p USES_KPU_p
USES_UP_l USES_UP_p USES_koncepce_p USES_koncepce_l USES_KPU_p USES_KPU_l
USES_UP_l USES_UP_p USES_koncepce_p USES_koncepce_l USES_KPU_p USES_KPU_l
USES_ZUR_p
USES_ZUR_l USES_ZUR_p
USES_ZUR_l USES_ZUR_p
USES_ZUR_p
USES_UP_p USES_koncepce_p USES_KPU_p
USES_UP_p USES_koncepce_p USES_KPU_p
USES_UP_p USES_koncepce_p USES_KPU_p
Adresář: Název jevu: A023a_významné krajinné prvky
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
VKPReg_b VKPReg_l VKPReg_p
VKPZak_b VKPZak_l VKPZak_p
Adresář: Název jevu: A024_přechodně chráněné plochy
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PrechChrPlo_p
Adresář: Název jevu: A025a_velkoplošná zvláště chráněná území, jejich zóny a ochranná pásma a klidové zóny národních parků
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
NarPark_p
NarPark_op
CHKO_p
CHKO_op
NarParkZ_p
CHKOZ_p
NarParkK_p
Adresář: Název jevu: A027a_maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
MalZCHU_p
MalZCHU_op
MalZCHU_p
MalZCHU_op
MalZCHU_b MalZCHU_p
MalZCHU_op
MalZCHU_b MalZCHU_p
MalZCHU_op
Adresář: Název jevu: A030_přírodní parky
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PrirPark_p
Adresář: Název jevu: A032_památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PamStrom_b PamStrom_l PamStrom_p
Adresář: Název jevu: A033_biosférické rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PrirUNESCO_p
PrirUNESCO_p
Adresář: Název jevu: A034_NATURA 2000 - evropsky významné lokality
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
NaturaEvl_p
Adresář: Název jevu: A035_NATURA 2000 - ptačí oblasti
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
NaturaPta_p
Adresář: Název jevu: A035a_smluvně chráněná území
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
SmluvCHU_p
Adresář: Název jevu: A036_lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
LokZCHDru_b LokZCHDru_p
Adresář: Název jevu: A036a_mokřady dle Ramsarské úmluvy
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Ramsar_p
Adresář: Název jevu: A036b_biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
MigrVyznUz_p
MigrKorid_l
MigrKorid_l
Adresář: Název jevu: A037a_lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
LesKateg_p
LesKateg_p
LesKateg_p
Les50_op
OhrLesEmi_p
Adresář: Název jevu: A041_bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
BPEJ_p
BPEJ_p
BPEJ_p
Adresář: Název jevu: A042a_plochy vodní a větrné eroze
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ErozeVet_p
ErozeVod_p
Adresář: Název jevu: A043_investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
InvPuda_b InvPuda_l InvPuda_p
InvPuda_b InvPuda_l InvPuda_p
InvPuda_b InvPuda_l InvPuda_p
InvPuda_b InvPuda_l InvPuda_p
InvPuda_b InvPuda_l InvPuda_p
Adresář: Název jevu: A043a_plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ZaLesTrav_p
ZaLesTrav_p
ZaLesTrav_p
Adresář: Název jevu: A044_vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
VodZdrPZV_b
VodZdrPOV_b VodZdrPOV_p
VodZdrPZV_b
VodZdr_op
VodZdr_op
VodZdr_op
VodZdr_op
VodZdr_op
Adresář: Název jevu: A045_chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
CHOPAV_p
Adresář: Název jevu: A046_zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ZranObl_p
Adresář: Název jevu: A046a_povrchové vody využívané ke koupání
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
RekrVodPlo_b
RekrVodPlo_b
Adresář: Název jevu: A047_vodní útvary povrchových a podzemních, vodní nádrže a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
VodUtPovT_l VodUtPovT_p
VodUtPovS_p
VodUtPZV_p
OprProVodT_op
VodUtPovT_l VodUtPovT_p
VodNad_p
Mokrad_p
VodUtPovT_l VodUtPovT_p
Adresář: Název jevu: A048a_území chráněná pro akumulaci povrchových vod
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
LAPV_p
Adresář: Název jevu: A049_povodí vodního toku, rozvodnice
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Povodi1_p
Povodi2_p
Povodi3_p
Povodi4_p
Rozvodnice1_p
Rozvodnice2_p
Rozvodnice3_p
Rozvodnice4_p
Rozvodnice4ext_p
Adresář: Název jevu: A050a_záplavová území včetně aktivních zón
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Q005_p
Q010_p
Q020_p
Q050_p
Q100_p
DokPovod_p
AktZonZapUz_p
Adresář: Název jevu: A052a_kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PovodRizik_p
Adresář: Název jevu: A052b_kritické body a jejich povodí
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PrivSraz_b
PrivSraz_p
Adresář: Název jevu: A053_území ohrožená zvláštními povodněmi
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ZvlPovod_p
Adresář: Název jevu: A054a_stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
RozlivUz_p
ProtiPovOchr_b ProtiPovOchr_l ProtiPovOchr_p
Adresář: Název jevu: A055_přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PLMZdroj_b
PLMZdroj_b PLMZdroj_p
PLMZdroj_op
PLMZdroj_op
PLMZdroj_op
PLMZdroj_op
PLMZdroj_op
PLMZdroj_op
Adresář: Název jevu: A056_lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území lázeňského místa
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
LazenM_b LazenM_p
LazenUz_p
LazenUz_p
Adresář: Název jevu: A057_dobývací prostory
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
DobyvPro_p
TezbaObec_op
UzemiDotTez_p
Adresář: Název jevu: A058_chráněná ložisková území
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
CHLU_p
Adresář: Název jevu: A059_chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
CHUZvlZas_p
Adresář: Název jevu: A060_ložiska nerostných surovin
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Loziska_b Loziska_p
Loziska_b Loziska_p
Loziska_p
Loziska_b Loziska_p
Adresář: Název jevu: A061_poddolovaná území
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PoddolUz_b PoddolUz_p
Adresář: Název jevu: A062_sesuvná území a území jiných geologických rizik
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
SesuvUz_b SesuvUz_p
SesuvUz_b SesuvUz_p
RadiomAnom_b RadiomAnom_p
SeismObl_p
Adresář: Název jevu: A063_stará důlní díla
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
StaDulDil_b
Adresář: Název jevu: A064_staré zátěže území a kontaminované plochy
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
StaZatez_b StaZatez_p
Adresář: Název jevu: A064a_uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
HalOdv_b HalOdv_p
Vysyp_b Vysyp_p
Odkal_b Odkal_p
Rekultivace_p
Adresář: Název jevu: A065_oblast s překročenými imisními limity
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
OblastZKO_p
ZKOPrum5L_p
ZKOPrum5LEko_p
Adresář: Název jevu: A065a_hlukové zóny obcí
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
HlukZony_p
Adresář: Název jevu: A067_technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
UprVod_b UprVod_p
Vdj_b
Vdj_b
CerpVod_b
OstObjZV_b
OstObjZV_b
OstObjZV_b
CerpVod_b
OstObjZV_b
VodovodObj_op
VodohosDilo_op
OstObjZV_b
Adresář: Název jevu: A068_vodovodní řady a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Vodovod_l
Vodovod_l
Vodovod_l
VodovodU_l
VodovodU_l
ZavlPotr_l
ZavlPotr_l
VodovodU_l
Vodovod_l
HrTlakPas_l
OddTlakPas_b
Vodovod_op
Vodovod_l
Vodovod_l
Vodovod_l
Adresář: Název jevu: A069_technologické objekty čištění a odvádění odpadních vod a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
COV_b COV_p
COV_b COV_p
OdpVodyOst_p
OdpVodyOst_b
OdpVodyOst_b
OdpVodyOst_b OdpVodyOst_p
OdpVodyOst_b OdpVodyOst_p
ObjKanal_op
Adresář: Název jevu: A070_kanalizační stoky a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Kanal_l
Kanal_l
Kanal_l
Kanal_l
Kanal_l
Kanal_l
Kanal_l
Kanal_l
Kanal_l
Kanal_l
Kanal_l
HrKanPovod_l
Kanal_l
Kanal_l
Kanal_op
Kanal_l
Kanal_l
Adresář: Název jevu: A071_výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Elektrarna_b Elektrarna_p
Elektrarna_b Elektrarna_p
Elektrarna_b Elektrarna_p
Elektrarna_b Elektrarna_p
Elektrarna_b Elektrarna_p
Elektrarna_b Elektrarna_p
Elektrarna_b Elektrarna_p
Elektrarna_b Elektrarna_p
Elektrarna_op
Elektrarna_b Elektrarna_p
Elektrarna_b Elektrarna_p
Elektrarna_b Elektrarna_p
Adresář: Název jevu: A072_elektrické stanice a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ElStan_b ElStan_p
ElStan_b ElStan_p
ElStan_b
ElStan_b ElStan_p
ElStan_b ElStan_p
ElStan_op
ElStan_op
Adresář: Název jevu: A073_nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ElVed_l
ElVed_l
ElVed_l
ElVed_l
ElVed_l
ElVed_l
ElVed_l
ElVed_l
ElVed_l
ElVed_l
ElVedOsvetl_l
ElVed_op
ElVed_op
ElVed_l
ElVed_l
Adresář: Název jevu: A074_technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PlynObj_b PlynObj_p
PlynObj_b PlynObj_p
PlynObj_b
PlynObj_b
PlynObj_b
PlynObj_b PlynObj_p
PlynObj_b PlynObj_p
PlynObj_op
Adresář: Název jevu: A075_vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Plyn_l
Plyn_l
Plyn_l
Plyn_l
Plyn_l
Plyn_l
PlynAO_b PlynAO_l
Plyn_op
PlynBP_op
Plyn_op
PlynAO_op
Plyn_l
Adresář: Název jevu: A076_technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ZasobObj_b ZasobObj_p
ZasobObj_op
Adresář: Název jevu: A077a_vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Ropovod_l
RopovodAO_b RopovodAO_l
Ropovod_op
RopovodAO_op
Produktovod_l
ProduktovodAO_b ProduktovodAO_l
Produktovod_op
ProduktovodAO_op
Adresář: Název jevu: A079_technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
TeploObj_b TeploObj_p
TeploObj_b TeploObj_p
TeploObj_b
TeploObj_b
TeploObj_b
TeploObj_op
Adresář: Název jevu: A080_teplovody a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Teplovod_l
Teplovod_l
HranVytapeni_p
TeplovodAO_b TeplovodAO_l
Teplovod_op
TeplovodAO_op
Teplovod_l
Teplovod_l
Teplovod_l
Teplovod_l
Teplovod_l
Teplovod_l
Adresář: Název jevu: A082a_elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
TelekZariz_b
TelekZariz_b
TelekZariz_b
TelekZariz_b
TelekZariz_b
TelekZariz_op
TelekZariz_b
TelekVed_l
TelekVed_l
TelekVed_l
TelekVed_l
TelekVed_l
TelekVedRSS_op
TelekVed_op
TelekVed_l
TelekVed_l
TelekZajUz_p
Adresář: Název jevu: A082b_sdružené liniové sítě
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
InfrVerKol_l
InfrVerKol_l
Adresář: Název jevu: A083_jaderná zařízení
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
JaderneZar_b JaderneZar_p
JaderneZar_b JaderneZar_p
JaderneZar_b JaderneZar_p
JaderneZar_b JaderneZar_p
Adresář: Název jevu: A084_objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
NebezpAB_b NebezpAB_p
Adresář: Název jevu: A085_skládky a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Skladka_b Skladka_p
Skladka_op
Adresář: Název jevu: A086_spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Spalovna_b Spalovna_p
Spalovna_op
Adresář: Název jevu: A087_zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
OdpadZar_b OdpadZar_p
OdpadZar_op
Adresář: Název jevu: A093a_pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Dalnice_l Dalnice_p
Dalnice_op
Silnice123_l Silnice123_p
Silnice123_op
Silnice123_l Silnice123_p
Silnice123_op
Silnice123_l Silnice123_p
Silnice123_op
SilniceMU_l SilniceMU_p
SilniceMU_l SilniceMU_p
SilniceMU_l SilniceMU_p
SilniceMU_l SilniceMU_p
SilniceMU_l SilniceMU_p
SilniceMU_l SilniceMU_p
SilniceMU_l SilniceMU_p
SilniceMU_l SilniceMU_p
ZavadaPozKom_b
ZavadaPozKom_l
Adresář: Název jevu: A093b_terminály a logistická centra
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Terminal_b Terminal_p
Terminal_b Terminal_p
Adresář: Název jevu: A094a_železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ZelDraha_l ZelDraha_p
ZelDraha_l ZelDraha_p
ZelDraha_l ZelDraha_p
ZelDraha_l ZelDraha_p
ZelDraha_l ZelDraha_p
ZelDraha_l ZelDraha_p
ZelDraha_l ZelDraha_p
ZelDraha_op
SpecDraha_l
SpecLokDopr_l
SpecDraha_op
ZelDraha_op
Adresář: Název jevu: A098_lanové dráhy a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
LanDraha_l
LanDraha_l
LanDrahaZast_b
LanDraha_l
LanDraha_op
Adresář: Název jevu: A100_tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Tram_l
Tram_op
Adresář: Název jevu: A101_trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
TrBus_l
TrBus_op
Adresář: Název jevu: A102a_letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Letiste_p
Letiste_p
Letiste_p
LetisteNev_p
LetisteNev_p
LetisteNev_p
LetisteNev_p
LetisteNev_p
LetisteNev_p
LetistePlo_p
LetDraha_l
LetHluk_op
LetStav_op
LetVysk_op
LetSvet_op
LetElek_op
LetOrni_op
LetOst_op
LetStavba_b LetStavba_p
LetStavba_op
Adresář: Název jevu: A104_sledované vodní cesty
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
VodCesta_l
VodCesta_l
VodCesta_l
VodCesta_l
VodCesta_l
VodCesta_l
VodCestOstatni_l VodCestOstatni_p
VodCestOstatni_b VodCestOstatni_l
VodCestOstatni_b VodCestOstatni_l
Adresář: Název jevu: A105_hraniční přechody
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
HrPrechod_b
HrPrechod_b
HrPrechod_b
HrPrechod_b
HrPrechod_b
Adresář: Název jevu: A105a_linky a zastávky veřejné hromadné dopravy
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
TramZast_b
TrBusZast_b
AutobusDopr_b AutobusDopr_p
AutobusDopr_b
ZelStanice_b ZelStanice_p
ZelStanice_b
IzochrDost_op
LinVerDop_l
Adresář: Název jevu: A106_cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
TrasyCyklo_l
TrasyTurist_l
TrasyHipo_l
TrasyBezLyz_l
TrasyNauSte_l
TrasyVodac_l
LyzSjezd_p
Adresář: Název jevu: A107_objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ObranaObj_b
ObranaObj_p
ObranaObj_op
Adresář: Název jevu: A108_vojenské újezdy a jejich zájmová území
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
VojUjezd_p
VojUjezd_op
Adresář: Název jevu: A109_vymezené zóny havarijního plánování
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ZonaHavPl_p
Adresář: Název jevu: A110a_objekty civilní a požární ochrany
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
COSklady_b COSklady_p
COStaleUkryty_b
COImproUkryty_b
EvakuacniMista_b EvakuacniMista_p
SkladZarMV_b SkladZarMV_p
VarovZar_b
StaniceHZS_b StaniceHZS_p
OstatZarIZS_b OstatZarIZS_p
Adresář: Název jevu: A112a_stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PolicieObj_b PolicieObj_p
Adresář: Název jevu: A113a_pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ValHrob_b ValHrob_p
Hrbitov_b Hrbitov_p
Hrbitov_b Hrbitov_p
Hrbitov_b Hrbitov_p
Adresář: Název jevu: A114_jiná ochranná pásma
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
HrbitovKremat_op
PHO_op
VyrZarizeni_op
JinaOP_op
Adresář: Název jevu: A116a_plán společných zařízení
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PozemUpr_l PozemUpr_p
PozemUpr_l PozemUpr_p
PozemUpr_l PozemUpr_p
PozemUpr_l PozemUpr_p
Adresář: Název jevu: A118_další záměry, pokud nebudou vyjádřeny jinou položkou
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
Rozvoj_ZUR_p
Rozvoj_PUR_p
Zamery_obec_p Zamery_obec_l Zamery_obec_b
Zamery_kraj_b Zamery_kraj_l Zamery_kraj_p
OblOsy_ZUR_p
Adresář: Název jevu: A118a_vymezení správních územních celků
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
HrStatu_p
HrKr_p
HrOkr_p
HrORP_p
HrObec_p
HrZSJ_p
HrKat_p
HrStavU_p
HrPOU_p
Adresář: Název jevu: A119_zatížení životního prostředí
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
HlukPas_op
ZdrojHlukVibr_b ZdrojHlukVibr_l ZdrojHlukVibr_p
IzofHluk_op
IzofHluk_op
UzEkoRizik_p
REZZO_b
ImisZatez_p
Inverze_p
HlukOpatr_l HlukOpatr_p
Adresář: Název jevu: A120_pozorovací zařízení Českého hydrometeorologického ústavu
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PozZarCHMU_b
PozZarCHMU_b
PozZarCHMU_b
PozZarCHMU_op
PozZarCHMU_b
Adresář: Název jevu: A121_místně obvyklé nájemné
Adresář: Název jevu: A122_silniční dopravní zařízení
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
PlochySilDopr_b PlochySilDopr_p
PlochySilDopr_b PlochySilDopr_p
PlochySilDopr_b PlochySilDopr_p
PlochySilDopr_b PlochySilDopr_p
PlochySilDopr_b PlochySilDopr_p
PlochySilDopr_b PlochySilDopr_p
PlochySilDopr_b PlochySilDopr_p
SilMostTun_b
SilMostTun_b
MUK_b
PlochySilDopr_b PlochySilDopr_p
Adresář: Název jevu: A123_železniční dopravní zařízení
Limit Rozbor Úřad Topologie Stav ShapeFile Atribut Hodnota
ZelStanice_b ZelStanice_p
ZelPrejezd_b ZelPrejezd_p
ZelMostTun_b
ZelMostTun_b